Logo TicketChief

Onze algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

TicketChief – gevestigd te Almere, Sinaasappelstraat 17, ingeschreven onder KvK nummer 58323155, met als dienstverlening de ticketservice zoals deze actief is via de website op het domein Ticketchief.nl.

Organisator – Persoon of rechtspersoon die een account heeft bij TicketChief om een Evenement aan te kunnen maken.

Bezoeker – Persoon of rechtspersoon die via de diensten van TicketChief een Ticket verkrijgt voor een Evenement.

Evenement – Een evenement (in brede zin van het woord, waaronder ook bijvoorbeeld ook een activiteit, uitje of attractie) zoals deze is opgenomen in de administratie van TicketChief, welke wordt georganiseerd door een Organisator.

Transactiekosten – De vergoeding aan TicketChief per verkocht, uitgegeven, geserveerd of anderszins gegenereerd Transactie ten behoeve van een Evenement van de Organisator.

Kopen - De Bezoeker gaat een Overeenkomst aan met de organisator van de Evenement. De bezoeker krijgt via de koop een Ticket of Tickets.

Transactie – Een rekening/factuur die een Bezoeker betaald om de Ticket(s) te krijgen voor een Evenement.

Saldo – Bedrag dat nog uitgekeerd moet worden aan de Organisator welke tot stand komt door het verkopen van Tickets via TicketChief, verminderd met de Transactiekosten.

Ticket – Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator welke toegang geeft tot een Evenement en tot stand is gekomen via de diensten van TicketChief.

Overeenkomst – De betreffende overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker tot het (tegen betaling) leveren van diensten in verband met een Evenement, welke door bemiddeling van TicketChief tot stand komt.

Reservering - Als een Bezoeker een of meerdere Tickets wilt gaan kopen wordt het aantal tickets tijdelijk gereserveerd voor die bezoeker, daardoor kan de Bezoeker rustig de Transactie voltooien. De reservering is tijdelijk en duurt 10 minuten, daarna worden de gereserveerde Tickets weer beschikbaar voor iedereen.2. Geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 28 november 2015 te Almere en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Door een Evenement aan te maken (Organisator) of Tickets te verkrijgen/kopen (Bezoeker) stemt men in met deze Algemene Voorwaarden van TicketChief.

2.2 De versie van de algemene voorwaarden die, op het moment van het Kopen van een Ticket door een Bezoeker ofwel het aanmaken van een Evenement door een Organisator, op de website ticketchief.nl beschikbaar is, is geldend.

2.3 Enkel bij grote wijzigingen in de algemene voorwaarden brengt TicketChief haar Organisatoren hiervan actief op de hoogte. Indien een Organisator zich niet kan vinden in de vernieuwde algemene voorwaarden dient de Organisator contact met TicketChief op te nemen. Het desbetreffende account kan dan worden gedeactiveerd.3. Cookie statement

3.1 Gebruik van sessie cookies op website;

3.1.1 Bij het inloggen van een Organisator op de website ticketchief.nl plaatsen wij een sessie cookie. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij de Organisator zijn of haar individuele account tonen en de dienstverlening van onze ticketservice aanbieden. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.
3.1.2 Bij het Kopen van een Ticket op de website ticketchief.nl plaatsen wij een cookie op de computer van de Bezoeker. Met behulp van de cookie kunnen wij de Tickets die de Bezoeker wilt tijdelijk reserveren voor de Bezoeker. De cookies worden automatisch verwijderd zodra de Reservering is verstreken of als de webbrowser wordt afgesloten.

3.2 Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.4. Inhoud Ticketservice

4.1 TicketChief treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator door de mogelijkheid te verschaffen (reserveringen voor) Tickets te verkopen. Daarnaast biedt TicketChief diensten aan de organisator om het beheer en afhandeling (i.c. toegangscontrole) uit te voeren. TicketChief maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop/reservering van een Ticket.

4.2 De door TicketChief geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door TicketChief aan de Bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en/of TicketChief niet is toegestaan:

a. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
b. De Tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet zal TicketChief en/of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal de toegang tot het Evenement worden ontzegt, zonder recht op schadevergoeding.5. Betalingen

5.1 TicketChief accepteert binnen de aangeboden ticketservice diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij TicketChief. De beschikbaarheid van betaalmethoden om een Ticket voor een Evenement te betalen kan afwijken per Evenement, soort Ticket en/of distributiekanaal.

5.2 TicketChief is gerechtigd Transactiekosten door te belasten voor alle uitgegeven Tickets bij een Organisator van een Evenement of bij de Bezoeker die de Tickets koopt. Dit geldt ook voor de Tickets die gratis worden uitgegeven en Tickets die door de Organisator zelf zijn aangemaakt middels de ticketservice. De Organisator van het Evenement beslist of de Bezoeker of de Organisator de Transactiekosten moeten betalen. Als de Bezoeker de Transactiekosten moet betalen, dan zijn de prijs van een Ticket verschillend per betaalmethode.

5.3 Alle bedragen die op ticketchief.nl staan zijn incl. BTW.6. Aansprakelijkheid

6.1 TicketChief kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Indien en voor zover TicketChief ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Bezoeker en/of Organisator kan voldoen, kan de Bezoeker en/of Organisator daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van TicketChief verlangd kan worden.

6.4 TicketChief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

6.5 TicketChief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij TicketChief; TicketChief aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Bezoeker, niet geheel worden afgewikkeld door TicketChief en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

6.6 TicketChief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TicketChief is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.7 Voor zover aansprakelijkheid van TicketChief uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/of hulppersonen van TicketChief.

6.8 Indien TicketChief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TicketChief beperkt tot maximaal het geldende bedrag aan Transactiekosten per verkocht ticket, althans tot dat gedeelte van de Transactiekosten per verkocht ticket waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.9 De aansprakelijkheid van TicketChief is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6.10 TicketChief is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Expliciet wordt aansprakelijkheid uitgesloten wegens het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de dienst van TicketChief, i.c. indien de verkoop van tickets geen doorgang kan vinden en/of toegangscontrole niet mogelijk is. In dergelijke gevallen is de Organisator zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een calamiteitenplan.7. Waarborging van kwaliteit

7.1 TicketChief heeft het recht om toegang te verkrijgen tot elk Evenement dat wordt aangemaakt op ticketchief.nl om zo de ticketservice te onderwerpen aan de door TicketChief opgestelde kwaliteitseisen.

7.2 De Organisator van een Evenement kan TicketChief niet de toegang tot het Evenement ontzeggen.8. Verkoop van Ticket

8.1 Organisator dient zich er van bewust te zijn met de verkoop van een Ticket een Overeenkomst aan te gaan met de Bezoeker. TicketChief treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets op als bemiddelaar; TicketChief maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket.

8.2 Op basis van de door de Organisator gekozen ticketprijs heeft TicketChief het recht een betaalmethode niet beschikbaar te stellen.

8.3 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om het systeem van TicketChief dusdanig in te richten dat een Ticket toegang geeft aan meer dan 1 persoon.9. Gebruikersaccount

9.1 De Organisator is verplicht geldige gegevens te verstrekken bij het aanmelden en/of wanneer daar om gevraagd wordt. Het is niet toegestaan om meerdere gebruikersaccount per e-mailadres aan te maken. TicketChief behoudt zich het recht voor om een account (al dan niet tijdelijk) te deactiveren of een Organisator te weigeren van deelname aan de service van TicketChief.

9.2 TicketChief is niet aansprakelijk voor een eventueel gehackte gebruikersaccount. Alle schade die is/wordt geleden bij een gehackt gebruikersaccount, kan niet worden verhaald op TicketChief.

9.3 Het opgeven van juiste informatie over een Evenement is de verantwoordelijkheid van de Organisator. De Organisator is verplicht de gegevens op ticketchief.nl op juistheid te controleren.10. Evenementen

10.1 TicketChief behoudt zich het recht voor Evenementen te weigeren en/of uit te stellen.

10.2 Indien de Organisator verkeerde informatie aan TicketChief verstrekt heeft TicketChief het recht de desbetreffende Evenementen te annuleren en het eventueel openstaande Saldo niet uit te keren.

10.3 Indien er Tickets worden uitgegeven voor een Evenement dat geen doorgang vindt, is TicketChief op geen enkele manier aansprakelijk. TicketChief heeft het recht het desbetreffende gebruikersaccount van de Organisator te deactiveren en het eventueel openstaande Saldo niet uit te keren. TicketChief kan er voor kiezen (een deel van) het bedrag van het Ticket terug te geven aan de Bezoekers met aftrek van gemaakte kosten.

10.4 In geval van annulering van de Overeenkomst, door Organisator hetzij Bezoeker, blijven de Transactiekosten op reeds uitgegeven Tickets onverminderd van toepassing. TicketChief zal op verzoek van Organisator informatie met betrekking tot de Overeenkomst beschikbaar stellen zover dit mogelijk en relevant is. Dit kan extra kosten voor de Organisator met zich meebrengen. Uitsluitend na overleg en met aanvullende afspraken kan uitbetaling van geïnde gelden (met aftrek van Transactiekosten) aan Organisator plaatsvinden, waarmee de Organisator terugbetaling aan Bezoekers kan uitvoeren. TicketChief is gerechtigd hierbij extra zekerheden aan Organisator te vragen. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat TicketChief in geval van annulering van een Evenement geen verplichting heeft terugbetalingen aan Bezoekers individueel uit te voeren.11. Saldo

11.1 Alleen daadwerkelijk door TicketChief geïnde bedragen uit ticketverkoop worden toegevoegd aan het Saldo van de Organisator.

11.2 Het resterende Saldo van de Organisator zal worden uitgekeerd op elke eerste werkdag van de maand zodra het Saldo boven 5 euro uitkomt. Het Saldo wordt berekend met gegevens uit de database van TicketChief op het moment van de factuurdatum.

11.3 Indien er misbruik wordt gemaakt van de ticketservice door de Organisator, of een poging hiertoe wordt gedaan, heeft TicketChief het recht het gehele Saldo niet uit te keren. Daarnaast behoudt TicketChief zich het recht voor additionele kosten bij de Organisator in rekening te brengen.

11.4 Pas op het moment dat de Organisator alle benodigde gegevens heeft aangeleverd zal tot uitbetaling worden overgegaan.12. Betalingsvoorwaarden

12.1 Betaling dient door Organisator aan TicketChief te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na deze termijn geldt een rentevergoeding van 2 % per maand met een minimum van een maand.

12.2 Alle door TicketChief te maken kosten voor invordering komen voor rekening van Organisator.

12.3 Te laat gedane betalingen dienen ten eerste als betaling van de gemaakte kosten voor invordering. Pas nadat deze kosten volledig zijn verrekend vindt er mindering plaats op het oorspronkelijke factuurbedrag.

12.4 Alle aan TicketChief verschuldigde bedragen worden direct en integraal opeisbaar wanneer er bij de Organisator of een daaraan gelieerde onderneming sprake is van aangevraagde surseance van betaling, in staat van faillissement is/wordt verklaard, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

12.5 Wanneer TicketChief voor of tijdens uitvoering van de overeenkomst het vermoeden heeft dat de Organisator niet aan zijn/haar betaalverplichtingen kan of zal kunnen voldoen is van de TicketChief gerechtigd om de dienstverlening op te schorten totdat de Organisator heeft betaald dan wel een zekerheidsstelling heeft afgegeven.13. Eigen verantwoordelijkheid

13.1 Bezoeker dient zich er van bewust te zijn met de aankoop van een Ticket een Overeenkomst aan te gaan met de Organisator. TicketChief treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets op als bemiddelaar; TicketChief maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket.

13.2 De Bezoeker heeft zelf de plicht te verifiëren of de Organisator de geschetste verwachting omtrent het Evenement waar zal kunnen maken.

13.3 Bezoeker ontvangt een Ticket met unieke code, in welke vorm dan ook, welke eenmalig recht op toegang geeft voor het Evenement. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze code.

13.4 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief gegenereerde kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de Bezoeker op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant na 14 dagen na het kopen van de Tickets TicketChief niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan TicketChief besluiten de Tickets niet om te ruilen.14. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de Evenementuele tekst en (reclame)muziek van TicketChief alsmede met betrekking tot de door TicketChief gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij TicketChief. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TicketChief.

14.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.15. Reserveringen

15.1 Indien een Bezoeker een reservering plaatst voor een Evenement, is Bezoeker verplicht dit Ticket op een later moment af te rekenen bij de Organisator.

15.2 De Organisator heeft het recht de gegevens van de Bezoeker te gebruiken om contact op te nemen voor afhandeling van de betaling naar aanleiding van een reservering door de Bezoeker.16. Privacy

16.1 TicketChief verwerkt de persoonsgegevens van de Bezoeker in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

16.2 De gegevens zullen door TicketChief in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van een Ticket in de mate waarin dit nodig is.

16.3 Indien de Organisator dit wenst kunnen bij het bestellen van een Ticket aan de Bezoeker additionele gegevens worden gevraagd. Deze gegevens zullen door TicketChief uitsluitend aan de betreffende Organisator worden verstrekt.

16.4 Gegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van de producten en/of diensten van TicketChief. TicketChief deelt de gegevens van de gebruiker nooit met derden, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht.17. Bedenktijd

17.1 De Bezoeker kan de aankoop van Tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van Tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdsgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdsgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.